ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREABalkan Diskurs

Lejla Bečar


ACTUA HOME PAGE
(Un)civilized Living in Visoko
(Ne)civilizovani život u Visokom

By Lejla Bečar


March 31, 2016

Despite recent improvements, litter remains a major problem in parts of the Bosnian city of Visoko. Lejla Becar explores.

Uprkos nedavnim poboljšanjima, smeće je i dalje veliki problem u dijelovima bosanskog grada Visoko. Lejla Bećar istražujeThe cleanest part of the Cekrekcije street, between the police station and the old “Visoko” hotel (Credit: Lejla Becar)

A few years ago, all the local media were reporting on the communal and animal waste problem in Visoko. The city was insufferably dirty, and garbage dumps were everywhere. Today, the situation is better in the center of the city, that is, Alija Izetbegovic Street and Carsijska Street are trash-free. But once you step away from the center, the situation is very different.

Next to the cinema, museum, and parking lot, there is an “urban garbage dump, which represents an art installation about the living habits in Visoko”.


Najčistiji dio Čekrekčije ulice, između policijske stanice i
starog hotela "Visoko" (Credit: Lejla Bečar)

Prije nekoliko godina, svi su lokalni mediji izvještavali o problemu komunalnog i životinjskog otpada u Visokom. Grad je bio nesnošljivo prljav, a deponija
smeća stvarale su se svuda. Danas je situacija bolja u centru grada, to je ulica Alija Izetbegović i Čaršijska ulica su bez smeća. Ali kada ste korak dalje od centra, situacija je sasvim drugačija.

Pored kina, muzeja i parkinga, postoji "urbana deponija, što predstavlja umjetnička instalacija o životnim navikama u Visokom".


Matrakcijina street (Credit: Lejla Becar)

The center of Visoko was designed to improve local trade, but its current state highlights only how poorly people are treating the city.
U centru Visokog je dizajnirano za poboljšanje lokalne trgovine, ali to trenutno stanje ističe samo kako ljudi slabo tretiraju grad.


King Tvrtko Street (Credit: Lejla Bečar)

During the day, local waste management company workers try to remove these mini garbage dumps. But every night, the citizens who apparently want a real city garbage dump at this location show their determination.

Tokom dana, radnici lokalne upravljanje otpadom kompanija pokušati ukloniti ove mini deponija smeća. Ali svake noći, građani koji očigledno žele pravi grad deponija smeća na ovoj lokaciji pokazuju svoju odlučnost.


(Credit: Lejla Becar)

In the vicinity of one of the city’s two primary schools, you can observe how children are taught from an early age that using a trashcan for your trash is a Sisyphean task. This antique trashcan has been standing here for decades, and it has not been used for its intended purpose for decades.
U neposrednoj blizini jedne od gradskih dvije osnovne škole, možete promatrati kako se djeca uče od malena da koristi kantu za smeće za smeće je Sizifov posao. Ova starinska kanta za otpadke bila je stajala ovdje decenijama, i to se ne koristi za namijenjenu svrhu decenijama.


(Credit: Lejla Becar)

The new city promenade has also suffered because of citizens’ unrelenting habit to dispose of their trash “in the most convenient place available”. With its “decorations” of garbage, the promenade welcomed the vandalizing of the street furniture (benches, fences, and concrete flowerpots).
Novo gradsko šetalište je također patilo zbog nepopustljivih navika građana da raspolažu svojim smećem "u najpogodnije mjesto na raspolaganju". Sa svojim "ukrasima" smeća, šetalište je pozdravilo uništavanje uličnog namještaja (klupe, ograde, i betonske lonce za cvijeće).


(Credit: Lejla Becar)

Lejla Bečar

Lejla Becar is a Balkan Diskurs trained correspondent from Visoko,
Bosnia-Herzegovina.
She is also an archaeologist and currently serves on Index on
 Censorship's youth advisory board.


This Page is Published on April 2, 2016 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction:02.04.2016. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE