ORBUS.ONE TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREAHamdo ČAMOACTUA HOME PAGE
PROTEKTORATI, DRŽAVE OGRANIČENE SAMOSTALNOSTI  (II-DIO)
PR
Piše: Hamdo ČamoPROTEKTORATI, DRŽAVE OGRANIČENE SAMOSTALNOSTI
– SA AKCENTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU –Protektorat

Protektorat (tutorstvo, skrbništvo), predstavlja državnu ili međunarodno pravnu snaga u misiji ostvarenja zaštite do određenog stupnja nadzora sa vlastitim uticajem na unutrašnje poslove stranog teritorija. (Metzeltin Michael, Razvoj civilizacije vokabulara u jugoistočnoj Evropi u 19. stoljeću, Beč 20).

Protektorat u vrijeme Rima stoji pod upravom protektora
[1], nešto kasnije, uveliko se koristi naziv prokurator[2], dok se u novije vrijeme koristi naziv visoki predstavnik.


Vijeće za provedbu mira, (PIC, Peace Implementation Council)


Nakon uspješnog zaključenja Daytonskog mirovnog sporazuma u studenome 1995. godine, u Londonu je 8. i 9. decembru 1995. održana Konferencija o provedbi mira čiji je cilj bio mobilizirati međunarodnu potporu za provedbu Sporazuma. Sastanak je rezultirao uspostavom Vijeća za provedbu mira (PIC).

PIC se sastoji od 55 zemalja i organizacija koje na različite načine pružaju potporu mirovnom procesu – osiguravajući financijska sredstva, dajući trupe u sastav EUFOR-a, ili izravno provodeći operacije u Bosni i Hercegovini. U PIC-u je također uključen jedan broj promatrača koji se mijenja.

Nakon Londonske konferencije, PIC se na ministarskoj razini sastao još pet puta da bi razmotrio postignuti napredak i definirao ciljeve provedbe mira za predstojeći period: u junu 1996. u Firenci; u decembru 1996. ponovno u Londonu; u decembru 1997. u Bonu; te u decembru 1998. u Madridu i u maju 2000. u Bruxellessu.

Članice i sudionici PIC-a: Albanija, Austrija, Belgija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka Republika, Danska, Egipat, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Japan, Jordan, Kanada, Kina (povukla se u maju 2000), Luksemburg, Mađarska, Malezija, Maroko, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Oman, Pakistan, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Savezna Republika Jugoslavija (sada države Srbija i Crna Gora), Sjedinjene Američke Države, Slovačka Republika, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske; visoki predstavnik, Arbitražno vijeće za Brčko (rasformirano 1999. nakon objavljivanja konačne odluke o statusu Brčkog), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska komisija, Međunarodni komitet Crvenog križa (ICRC), Međunarodni tribunal za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije (ICTY), Međunarodni monetarni fond (IMF), Organizacija za sigurnost i suradnju u Evropi (OESS), Prelazna uprava UN-a u istočnoj Slavoniji (UNTAES; ukinuta u siječnju 1998.), Sjevernoatlantski savez (NATO), Svjetska banka, Ujedinjeni narodi (UN), Vijeće Evrope, visoki komesar UN-a za ljudska prava (UNHCHR), i visoki komesar UN-a za izbjeglice (UNHCR).

Dosadašnji promatrači PIC-a: Australija, Središnja banka Bosne i Hercegovine, Estonija, Evropska investicijska banka (EIB), Island, Južna Afrika, Kneževina Lihtenštajn, Latvija, Litvanija, Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), Međunarodni medijator za Bosnu i Hercegovinu, Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Novi Zeland, Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Posebni koordinator Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu i Sveta stolica.

Londonska konferencija o provedbi mira je također dovela do uspostave Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira koji, pod predsjedanjem visokog predstavnika, funkcionira kao izvršni organ PIC-a.

Članice Upravnog odbora su: Francuska, Italija, Japan, Kanada, Njemačka, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Predsjedništvo Evropske unije, Evropska komisija i Organizacija islamske konferencije (OIC) koju predstavlja Turska.

Upravni odbor visokom predstavniku daje političke smjernice. U Sarajevu, visoki predstavnik predsjedava sedmičnim sastancima veleposlanika zemalja i organizacija članica Upravnog odbora u BiH. Pored toga, Upravni odbor se na razini političkih direktora sastaje tri puta godišnje.
[3]


OHR (Office of the High Representative)

OHR (Ured visokog predstavnika) je ad hoc međunarodna institucija odgovorna za nadgledanje provedbe civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini – Daytonskog sporazuma
[4] (1995).

OHR radi u pravcu momenta kad Bosna i Hercegovina bude u mogućnosti da preuzme potpunu odgovornost za svoje poslove. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, međunarodnog tijela koje usmjerava mirovni proces, zaključio je na sastanku u julu 2011. godine da se „nada bliskoj saradnji i koordinaciji između pojačanog prisustva EU, visokog predstavnika u BiH i drugih predstavnika međunarodne zajednice, u skladu sa njihovim postojećim ulogama“.

Kako bi pružila podršku Bosni i Hercegovini, Evropska unija je pojačala svoju posvećenost toj zemlji.


Status, osoblje i financiranje OHR-a

Prema Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir, OHR ima status diplomatske misije u Bosni i Hercegovini. U uredu OHR-a rade diplomate koje šalju vlade zemalja članica PIC-a, međunarodno osoblje koje OHR direktno angažira, te domaće osoblje iz Bosne i Hercegovine. Od jula 2015. godine, u OHR-u radi 16 stranih državljana (4 diplomate koje su postavile vlade njihovih zemalja, 7 osoba koje su direktno angažirane i 5 privremeno angažiranih osoba) i 93 člana domaćeg osoblja (92 osobe koje su direktno angažirane i jedna privremeno angažirana osoba).


Od septembra 2002. godine sva objavljena upražnjena radna mjesta u OHR-u su otvorena za bh. građane. Pored toga, u slučajevima kada bh. i strani državljanin, koji se prijavljuju za isto radno mjesto, imaju jednake kvalifikacije i iskustvo, prednost ima kandidat iz Bosne i Hercegovine.
Sredstva za financiranje OHR-a dodjeljuje Vijeće za provedbu mira. Budžet OHR-a za 2015/2016 godinu iznosi 6.497 miliona eura. Pregled doprinosa pojedinih zemalja u budžetu OHR-a je sljedeći: EU 54,37%, SAD 22%, Japan 10%, Rusija 1,2%, Kanada 3,03%, OIC 2,5%, ostali: 6,9%.
[5]


Organizacioni grafikon


Organizacioni grafikon OHR, sl.2/10


VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Mandat visokog predstavnika preciziran je u Aneksu X. Daytonskog sporazuma. Visoki predstavnik je u ime međunarodne zajednice zadužen za nadgledanje provedbe civilnih aspekata Daytonskog sporazuma, za koordinaciju aktivnosti međunarodnih civilnih organizacija i agencija koje djeluju u zemlji, za pomoć, kada to smatra potrebnim, u rješavanju svih poteškoća koje se jave u vezi s provedbom civilnoga dijela Sporazuma, te je konačni autoritet u zemlji za tumačenje njegovog civilnoga dijela. Dodatne ovlasti (npr. bonske ovlasti) visokog predstavnika utvrđuje Vijeće za provedbu mira (PIC). Visokog predstavnika predlaže Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, a imenovanje potvrđuje Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda.
[6]

Mandat visokog predstavnika preciziran je u Aneksu 10, u kojem se visoki predstavnik proglašava konačnim autoritetom u zemlji za tumačenje sporazuma o implementaciji civilnog dijela mirovnog ugovora. Vijeće za implementaciju mira (PIC), koje čini grupa od 55 zemalja i međunarodnih organizacija koje sponzoriraju i vode proces implementacije mira, kasnije je dalje razradilo njegov mandat. Visoki predstavnik nema nadležnost nad vojnim Stabilizacijskim snagama (SFOR), koje su pod vođstvom NATO-a. Glavno sjedište OHR-a je u Sarajevu. Visoki predstavnik, njegov Prvi zamjenik, te njihovi kabineti su također smješteni u Sarajevu. Pored njih u sarajevskom uredu su također smješteni Politički odjel, Ekonomska jedinica za tranziciju, Pravni odjel, Odjel za administrativno-finansijske poslove i kadrovska pitanja, te Pres-ured. OHR ima dva regionalna ureda, u Banjaluci i Mostaru, arbitražni ured u Brčkom, te satelitski ured u Bratuncu. Predstavništvo OHR-a u Briselu koordinira sa međunarodnim organizacijama van Bosne i Hercegovine.
[7]


Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu vrši de facto zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast u Bosni i Hercegovini.

Spisak visokih predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od 1995 do 2016

Carl Bildt, (decembar 1995. – juni 1997. godine), bivši premijer Švedske i specijalni pregovarač Evropske unije u pregovorima o okončanju rata u Bosni i Hercegovini.

Carlos Westendorp, (juni 1997. – juli 1999. godine), bivši državni sekretar za evropske poslove i ministar vanjskih poslova Španije.

Wolfgang Petritsch, (august 1999. godine – maj 2002. godine), bivši glavni pregovarač Evropske unije u mirovnim pregovorima o Kosovu u Rambouilletu.

Paddy Ashdown, (juni 2002. godine – januar 2006. godine), britanski političar koji je bio vođa liberalnih demokrata od 1988. do 1999.

Christian Schwarz-Schilling, (januar 2006. godine – juni 2007. godine). Christian Schwarz-Schilling (fon. Kristian Švarc Šiling), rođen 1930. u austrijskom gradu Innsbrucku, njemački je političar koji je od 1982. do 1992. bio ministar komunikacija. U decembru 2005. je izabran kao nasljednik Paddy Ashdowna kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, čiji mandat počinje 31. januara 2006. Schwarz-Schilling je nominovan od strane bosanskog i srpskog predsjednika, a njegovo imenovanje je podržano od sve tri etničke grupe u Bosni.
[8]

Miroslav Lajčák, (30. juni 2007 – 2009), slovački političar. Od 30. juna 2007. godine preuzima dužnost Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Na tom mjestu je naslijedio Christiana Schwarz-Schillinga, te obećao da će u potpunosti koristiti svoje bonske ovlasti. Miroslav Lajčak je 23. januara 2009. prihvatio ponudu slovačkog premijera Roberta Fica da preuzme dužnost ministra vanjskih poslova Slovačke.

Valentin Inzko, (2009 – danas). Valentin Inzko, (22. 05. 1949, Sveče/Suetschach, Kärnten/Koruška). Ovaj Koruški Slovenac poznati je austrijski diplomat koji je od 26.03. 2009. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu.

Prvi je veleposlanik Austrije u Bosni i Hercegovini u vremenu od 1996. do 1999. Nakon toga radi ponovo u austrijskom ministarstvu vanjskih poslova, sve do 2005 od kada je veleposlanik Austrije u Sloveniji. Govori još slovenski, ruski i hrvatski jezik.
[9]


Mandat Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu
[10]

Članom II Aneksa 10 Daytonskog mirovnog sporazuma visokom predstavniku se stavlja u zadatak da:

prati provedbu Mirovnog sporazuma;

• prati implementaciju Mirovnog sporazuma;

• ostvaruje bliske kontakte sa stranama potpisnicama Sporazuma u cilju afirmacije punog poštivanja svih civilnih aspekata Sporazuma;

• vrši koordinaciju aktivnosti međunarodnih civilnih organizacija i agencija u Bosni i Hercegovini s ciljem osiguranja efikasne implementacije civilnih aspekata Mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik će poštivati njihovu samostalnost u okviru njihovog djelokruga, te po potrebi davati opće smjernice u vezi sa uticajem njihovih aktivnosti na implementaciju Mirovnog sporazuma;

• pomogne, kada to smatra neophodnim, u rješavanju svih poteškoća koje se jave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Sporazuma;

• učestvuje na sastancima organizacija donatora;

• podnosi periodične izvještaje o postignutom napretku Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama, Ruskoj Federaciji i drugim zainteresiranim vladama, stranama i organizacijama; daje smjernice za rad Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih nacija (IPTF – misija okončana 31. decembra 2002. op. a.) Angažman OHR-a u političkom životu Bosne i Hercegovine se mijenjao i razvijao u skladu sa mandatom i težištem interesiranja shodno zahtjevima Vijeća za provedbu mira. Visoki predstavnik je na početku mirovnog procesa predsjedavao određenim brojem zajedničkih tijela koja su okupljala predstavnike strana koje su učestvovale u ratu i osiguravale početne uslove za mirovni proces. Državne i entitetske institucije koje su predviđene Ustavom uspostavljene su nakon prvih postdejtonskih izbora u septembru 1996. godine, ali trebalo je da prođe neko vrijeme prije nego što su one počele održavati redovne sastanke. Jedan od ključnih zadataka OHR-a je da osigura da te institucije funkcioniraju efikasno i odgovorno.

U oblasti ekonomije, faza obnove, koja je finansirana u okviru programa Svjetske banke i Evropske komisije u vrijednosti od 5,1 milijardi dolara, velikim dijelom je završena u godinama neposredno nakon rata; sada je naglasak na reformama koje će osigurati fiskalnu i ekonomsku stabilnost.

OHR također usmjerava aktivnosti na uspostavljanje vladavine prava, što je početna tačka i ključni uslov za napredak u svim drugim oblastima reforme.

Jedan od najvažnijih događaja u procesu implementacije mira bio je sastanak PIC-a u Bonnu u decembru 1997. godine. Razrađujući Aneks 10 Daytonskog mirovnog sporazuma, PIC je zatražio od visokog predstavnika da smijeni sa dužnosti javne zvaničnike koji krše zakonski preuzete obaveze i Daytonski mirovni sporazum, te da, kada to smatra neophodnim, nametne ključne zakone ukoliko ih ne usvoje zakonodavna tijela Bosne i Hercegovine.

Ipak, princip kojim se OHR rukovodi u svom angažmanu u Bosni i Hercegovini je koncept odgovornosti lokalnih vlasti. Ovim konceptom se zvaničnici i građani Bosne i Hercegovine pozivaju da preuzmu odgovornost za mirovni proces i probleme s kojima se suočava njihova zemlja.
[11]

Bonska ovlašćenja Visokog predstavnika, (Bonske ovlasti VP)

Ovlašćenja Visokog predstavnika usvojena na Bonskoj konferenciji (tzv. bonska ovlašćenja ili bonske ovlasti) sljedeća su sljedeća:

• određuje mjesto i vrijeme zasjedanja zajedničkih institucija i predsjedava im;

• donosi privremene mjere kada Stranke ne mogu postići dogovor, koje ostaju na snazi sve dok Predsjedništvo ili Savjet ministara u skladu sa Mirovnim sporazumom ne donesu odluku po tom pitanju;

• donosi druge mjere kako bi obezbijedio implementaciju mira kroz Bosnu i Hercegovinu i njene entitete. Te mjere uključuju akcije protiv javnih službenika ili funkcionera koji ne prisustvuju sjednicama bez opravdanog razloga, ili onih lica za koje Visoki predstavnik smatra da krše zakonske obaveze preuzete Mirovnim sporazumom ili uslovima njegovog sprovođenja.


Odluke Visokog predstavnika
[12]

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu kao svoje akte donosi odluke (engl.Decision). Odluke Visokog predstavnika se objavljuju u službenim novinama Bosne i Hercegovine (Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine), i obavezne su za izvršavanje.

On je do sada svojim odlukama mijenjao i dopunjavao Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, donosio, mijenjao, dopunjavao i ukidao zakone, donosio budžet i statute gradova i opština, izricao presude, zabranjivao politički rad izabranim narodnim predstavnicima i državnim službenicima, smjenjivao političke funkcionere u opštinskim, gradskim, republičkim i federalnim organima vlasti itd.

Nedostaci Dejtonskog sporazuma, kao i mjere ograđivanja od unaprijed predviđenih negativnih rezultata rada međunarodnih subjekata, poučenih iskustvima na drugim područjima, prikrivaju se u u vodnim preambulama o odgovornost onih kojima se zapravo ukazuje politička, ali i svaka druga pomoć, kao što je slučaj u uvodnom dijelu o mandatu Visokog predstavnika, posljednja rečenica :

Ipak, princip kojim se OHR rukovodi u svom angažmanu u Bosni i Hercegovini je koncept odgovornosti lokalnih vlasti. Ovim konceptom se zvaničnici i građani Bosne i Hercegovine pozivaju da preuzmu odgovornost za mirovni proces i probleme s kojima se suočava njihova zemlja.
[13]


Supervizor Distrikta Brčko
[14]

Međunarodni supervizor za Brčko, predstavnik je Međunarodne zajednice u Distriktu Brčko. Do 2016. svi supervizori Međunarodne zajednice su iz Sjedinjenih Američkih Država, dok su svi glavni poslanici bili iz zemalja Evropske unije. Međunarodni supervizor za Distrikt Brčko ima ulogu Prvog zamjenika visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.


Spisak Supervizora Distrikta Brčko

1) Robert William Farrand, 1934–, 7 .03 1997-2.07 2000, SAD;
2) Gary L. Matthews, 1938–, 2. 06. 2000-14.03. 2001, SAD;
3) Henry Lee Clarke, 1941–, 20.04. 2001-1.10. 2003, SAD ;
4) Susan Rockwell Johnson, 1951?–, 16.01. 2004-1.10. 2006 , SAD ;
5) Raffi Gregorian,1964–, 1.10. 2006-2.08. 2010, SAD;
6) Roderick W. Moore,1964–, 22.09. 2010-21.10. 2013, SAD;
7) Tamir G. Waser, 1956?–, 21.10. 2013- ?.08.2014, SAD;
8) David M. Robinson, 1955–, 1.09. 2014- ?. 06. 2015, SAD ;
9) Bruce G. Berton, 1961–, 2.09. 2015- na dužnosti , SAD ;
BIBLIOGRAFIJA

[1] Protektor (lat. protector ‚tjelesna zaštita‘), bodyguard, zaštita ličnosti, zaštita osobe, osobna, lična zaštita, straža, garda, zaštita lica; općenito – zaštita;

[2] Prokurator (lat. procurator, od glagola procurare: obavljati poslove u ime drugoga; upravljati) ima tri značenja. 1. Visoki državni funkcionar u starom Rimu, te kasnije u Veneciji i dr. (Odatle i naziv Prokurative). 2. Onaj koji upravlja, upravitelj imanja u nekim zemljama. 3. Onaj koji kao opunomoćenik zastupa koga; posrednik. (Također: prokurist.)

U rimskom pravu, prokurator je bio zastupnik ili punomoćnik kojega postavlja neka osoba s ovlaštenjem da vodi sve ili neke određene njezine poslove, osobito sudske. Prokurator je obično bio oslobođeni rob gospodara. U doba carstva, od Oktavijana Augusta, prokurator je visoki dužnosnik u carskoj administraciji. On je odgovoran za ubiranje poreza i upravu nad manjim provincijama. Prokuratori su postavljani iz redova vitezova (drugi po značaju stalež u Rimu, iza senatora), kao i oslobođenika. (Maškin, str. 316) Obično se prevodi sa “namjesnik”.

[3] http://www.ohr.int/?page_id=1222&lang=bs

[4] http://www.oscebih.org/dejtonski_mirovni_sporazum/BS/home.htm

[5] http://www.ohr.int/?page_id=1142&lang=bs

[6] http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx?id=5717&langTag=bs-BA

[7]https://bs.wikipedia.org/wiki/Ured_visokog_predstavnika_za_Bosnu_i_Hercegovinu

[8] https://bs.wikipedia.org/wiki/Christian_Schwarz-Schilling

[9]https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_für_Europa,_Integration_und_Äußeres

[10] http://www.oscebih.org/dejtonski_mirovni_sporazum/BS/annex10.htm

[11] http://www.ohr.int/?page_id=1163&lang=bs

[12] http://www.ohr.int/?page_id=1198&lang=bs

[13] Mandat Visokog predstavnika za BiH, http://www.ohr.int/?page_id=1163&lang=bs

[14] https://en.wikipedia.org/wiki/International_Supervisor_for_Brčko

(Nastavlja se: “Politički odjeli OHR”)


4250 PROTEKTORATI, DRŽAVE OGRANIČENE SAMOSTALNOSTI (I-DIO)
4253
PROTEKTORATI, DRŽAVE OGRANIČENE SAMOSTALNOSTI (II DIO)
4262
PROTEKTORATI, DRŽAVE OGRANIČENE SAMOSTALNOSTI (III-DIO)This Page is Published on April 18, 2016 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.one
Page Construction:18.04.2016. - Last modified:12.11.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE